Sahateollisuuden tiedote 28.3.2018 – Parlamentaarisen yritystukityöryhmän on huomioitava kilpailuneutraliteetti

Julkaistu: 

28.03.2018 - 13:45

Sahateollisuuden tiedote 28.3.2018 – Parlamentaarisen yritystukityöryhmän on huomioitava kilpailuneutraliteetti

PARLAMENTAARISEN YRITYSTUKITYÖRYHMÄN ON HUOMIOITAVA KILPAILUNEUTRALITEETTI

Kansainvälisessä sahateollisuudessa eletään korkeasuhdannetta. Korkeasuhdanteesta huolimatta suomalaisen sahateollisuuden tuloksentekokyky on heikko. Tilanne on poikkeuksellinen. Sahatavaran vienti nousi v. 2016 kaikkien aikojen ennätystasolle, ja nousu jatkui vuonna 2017, jolloin viennin arvoksi kirjattiin yli 1,8 miljardia euroa. Heikko kilpailukyky johtuu kotimaisen toimintaympäristön ongelmista. Korkeat raaka-aine- ja logistiikkakustannukset yhdistettynä yrityksiä epätasa-arvoisesti kohtelevaan tukipolitiikkaan heikentävät sahojen kansainvälistä kilpailukykyä oleellisesti. Lisäksi euron vahvistuminen kurittaa suomalaisia sahoja suhteessa ruotsalaisiin kilpailijoihin. Parlamentaarisella yritystukityöryhmällä on mahdollisuus korjata kilpailuneutraaliutta ja kestävän kehityksen periaatteita rikkova tukijärjestelmä.

UUSITUVAN ENERGIAN TUKIPOLITIIKKA TASAVERTAISEKSI

Keskeinen osa hallituksen uusiutuvan energian edistämispolitiikkaa on ollut kiinteiden puupolttoaineiden (toisiaan korvaavat metsähake, puru, kuori) käytön edistäminen. Vuonna 2011 voimaan tulleessa tukipaketin tavoitteena oli
1. Lisätä metsähakkeen käyttöä yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa maksamalla metsähaketta käyttäville voimalaitoksille sähköntuotannon tukea, kun metsähaketta käytetään sähköntuotantoon
2. Tukea puupolttoaineiden (ennen kaikkea sahojen puru ja kuori) käyttöä pienen mittakaavan CHP-laitoksilla tukemalla sähköntuotantoa syöttötariffijärjestelmällä. Tuen oli määrä kannustaa 50 uuden ko. kokoluokkaa olevan CHP-laitoksen rakentamiseen (tariffin suuruus on sama kuin tuulivoimalla, 83,5€/MWh).

Tuen laadinnassa ei huomioitu finanssikriisin aiheuttamaa metsäteollisuuden sivutuotteiden tarjonnan notkahtamista polttoainemarkkinalla, vaan syntyvää aukkoa alettiin täyttää metsähaketta suosivalla tukipolitiikalla. Sahatavaran ja sellun tuotanto on noussut merkittävästi ko. vuosista ja polttokelpoisten jakeiden tarjonta on kasvanut markkinalla, joka tukittiin metsähakkeella.

Molemmat tukijärjestelmät ovat käytössä, mutta eivät toimi. Metsähakkeen tuki toimii näennäisesti; tukea maksetaan ja metsähaketta käytetään, mutta pien-CHP-laitosten syöttötariffijärjestelmän täydellinen epäonnistuminen aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia ja tulonmenetyksiä kansainvälisillä markkinoilla toimivalle sahateollisuudelle. Metsähakkeen tukijärjestelmä ei ole johtanut tavoitteena olleeseen metsähakkeen käytön lisäämiseen. Lisäksi tukea maksetaan sellaisille metsähakejakeille, jotka eivät tukea tarvitse. Tukea maksetaan jopa tuontihakkeelle.

CHP-laitosten kannattavuusongelmat ja puupolttoaineen kysynnän nosto tulee ratkaista muilla keinoin kuin asettamalla tukipolitiikalla puupolttoaineet eriarvoiseen asemaan polttoainemarkkinalla, esim. fossiilisten polttoaineiden sanktioilla, investointituella tai kapasiteettituella.

Mahdollisia purua ja kuorta käyttäviä liikennebiopolttoaineiden suurimittakaavaisia tuotantolaitoksia, muita biojalostamoja tai päästökaupan korjausta ei voida jäädä odottamaan. Kuoren ja purun menekkivaikeudet ovat vastoin kiertotalouden ja jätedirektiivin tavoitteita. Nykyinen tukipolitiikka muuttaa pahimmillaan normaalisti sahoille kassavirtaa tuovat tuotteet kustannuksia aiheuttavaksi jätteeksi.

Hallituksen esitys teknologianeutraalin kilpailutuksen järjestämiseksi 2TWh:n uusiutuvan energian lisätuotannon edistämiseksi ei ole teknologianeutraali, ei ratko purun ja kuoren ongelmia, eikä lisää metsähakkeenkaan kysyntää. Metsähakkeen ongelmaa voidaan ratkoa lisäämällä puupolttoaineita käyttävää energiantuotantoa ja korvaamalla fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla.

Metsähakkeen nykyinen, kilpailuneutraliteettia ja kestävän kehityksen periaatteita rikkova tukijärjestelmä on lopetettava välittömästi.

Lisätiedot:
Kai Merivuori
toimitusjohtaja
Sahateollisuus ry
puh. 040 532 2868

 

 

 

Tiedote pdf-muodossa

Ajankohtaista

SAHATEOLLISUUDEN KILPAILUKYKYÄ KANNATTAA VAHVISTAA
Sahateollisuus ry:n kirje puoluejohtajille: Arvoisa puoluejohtaja, suuret kiitokset puurakentamista ja sahateollisuutta kohtaan esittämistänne arvostavista...
» Lue lisää

MENESTYVÄ SAHATEOLLISUUS ON MENESTYVÄÄ ILMASTOPOLITIIKKAA
Sahateollisuuden asema on ilmastopolitiikan kannalta positiivinen. Sahat tuottavat pitkäkiertoisesta raaka-aineesta pitkäkiertoisia tuotteita. Puuhun sitoutunut hiili...
» Lue lisää

Welcome to Wood from Finland Conference
Dear Agents, Softwood Traders and End-users, Ladies and Gentlemen, I have the pleasure to invite you to the 17th “Wood from Finland” conference. The Wood from Finland...
» Lue lisää