Sahateollisuus ry:n lausunto sähkön tuotantotuesta 4.10.2017

Julkaistu: 

07.10.2017 - 10:44

Sahateollisuus ry:n lausunto sähkön tuotantotuesta 4.10.2017

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain ja tuulivoiman kompensaatioalueista annetun lain 6§:n muuttamisesta.

1. Taustaa

Kiitämme työ- ja elinkeinoministeriötä lausuntopyynnöstä.

Suomen pitkän aikavälin tavoitteena on hiilineutraali yhteiskunta. Marraskuussa 2016 julkaistu kansallinen energia- ja ilmastostrategia vuoteen 2030 (VNS 7/2016 vp), on hallituksen kärkihankkeen ”Hiilettömään, puhtaaseen, uusiutuvaan energiaan kustannustehokkaasti” päätoimia. Strategian mukaan ylimenokauden ratkaisuna ja suomalaisen hankeosaamisen ylläpitämiseksi on tarpeen ottaa käyttöön teknologianeutraalit tarjouskilpailut, joiden perusteella maksetaan sähkön tuotantotukea kustannustehokkaimmille ja kilpailukykyisille uusiutuvan sähkön tuotantoinvestoinneille.

Esityksessä ehdotettu preemiojärjestelmä on kärkihankkeen loppukauden päätoimenpiteitä, ja sen tavoitteena on energia- ja ilmastostrategiassa linjatun mukaisesti tukea siirtymäkauden aikana investointeja uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön.

2. Sahateollisuus ry:n lausunto

Suunnitteilla olevien lämpökeskusten (joista osa korvaa ikääntynyttä CHP-tuotantoa) sijaan on järkevää rakentaa puupolttoaineella toimivia yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon voimalaitoksia.

Olemassa oleviin laitoksiin lisättävä uusi sähköntuotantolaitteisto tulisi hyväksyä kilpailutuksen piiriin.

Esitys monimutkaistaa jo nyt osin toimimatonta uusiutuvan energian tukijärjestelmää entisestään.
Kilpailutuksessa oleva 2 TWh:n kapasiteetti on rajattu, ja sen merkitys puupolttoaineiden käytön lisäämiseksi jäänee pieneksi ja paikalliseksi.

Sahateollisuus ry on sitä mieltä, että kilpailutuksessa pitää huomioida tarjotun laitoksen kyky tuottaa sähköä kaikissa olosuhteissa, varsinkin silloin kun sähköä eniten tarvitaan ja se, että tuotantoa pystytään säätämään kysynnän mukaisesti.

Esitys ei ratkaise nykyisiä sahojen puru- ja kuoriongelmia, sillä esityksen mukaiset puupolttoaine-laitokset, mikäli menestyisivät kilpailussa, käynnistyisivät vasta 2020-luvulla. Metsähakkeen tuesta aiheutuvat sahojen puru- ja kuoriongelmat on ratkaistava nopeavaikutteisilla toimilla.

Helsingissä 04.10.2017

Kai Merivuori
toimitusjohtaja, Sahateollisuus ry, puh. 020 7790961, email: kai.merivuori [ät] sahateollisuus.com

 

Lausunto pdf-muodossa

Ajankohtaista

Lisää lahopuuta talousmetsiin
Suomen metsissä yli 4000 metsälajia ovat riippuvaisia lahosta ja kuolleesta puusta. Lahopuun tiedetään olevan tärkeää esimerkiksi erilaisille kääville, jäkälille ja...
» Lue lisää

Kaikilla markkinoilla positiiviset näkymät
Sahateollisuus ry, Wood from Finland Conference 15.2.2018 / Taylor Pohjois-Amerikassa sahatavaran kysyntä on vuodesta 2016 alkaen jatkunut vahvana ja ylittänyt jopa...
» Lue lisää

Venäjä vahvistanut asemiaan Kiinan markkinoilla
Sahateollisuus ry, Wood from Finland Confrerence 15.2.2018 / Bychkov Venäjä on tunnettu erityisesti raakapuun viennistään, mutta etenkin Kiinan kaupan kehittymisen...
» Lue lisää